Siyamthanda (side)
Siyamthanda (side)

bronze

h 83cm