The Bow, Urdhva Dhanurasana
The Bow, Urdhva Dhanurasana

bronze

h 37cm